ANUNŢ DE RECRUTARE PENTRU POZIŢIA DE MEMBRU ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII NAŢIONALE DE TRANSPORT GAZE NATURALE TRANSGAZ S.A. MEDIAŞ

În conformitate cu prevederile OUG nr.109/2011, în numele Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului (D.P.A.P.S.), compania Pluri Consultants România anunţă începerea procesului de recrutare pentru 2 (două) posturi de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A.Mediaş. Pentru ocuparea acestor două posturi de administratori vom selecta candidaţi al căror domeniu major de expertiză este:

A1

A2

Administrator specializat în implementarea marilor proiecte de investiţii Administrator specializat în cooperarea instituţională naţională şi internaţională

 

PROCESUL DE RECRUTARE ŞI SELECŢIE

Procesul de identificare şi selecţie a celor mai potriviţi candidaţi pentru cele 2 posturi de Administratori aflate în recrutare are următoarele etape:

  ETAPA DURATA estimată DERULARE REZULTAT
1. Depunerea dosarelor de candidatură 30 zile de la data apariţiei anunţului de recrutare, respectiv până la data de 29.11.2017, inclusiv Candidaţii depun în format letric şi electronic, documentele cerute în dosarele de candidatură Lista lungă provizorie
2. Evaluarea dosarelor de candidatură 6 zile de la expirarea perioadei de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 05.12.2017, inclusiv Se evaluează conformitatea administrativă a dosarelor şi eligibilitatea candidaturilor. În caz de neclarităţi se solicită candidaţilor informații suplimentare.

Candidații respinși de pe lista lungă vor fi informați în scris despre această decizie.

Lista lungă definitivă
3. Selecţia iniţială 13 zile  de la expirarea  perioadei de depunere a dosarelor, respectiv până la data de 12.12.2017, inclusiv Candidaţii aflaţi pe lista lungă definitivă vor completa 2 chestionare electronice de evaluare si apoi vor fi intervievati online sau telefonic.

Se face o primă evaluare a competenţelor şi trăsăturilor şi o primă ierarhizare a candidaţilor – lista scurta provizorie (7 zile de la expirarea  perioadei de depunere a dosarelor).

Candidații admiși pe lista scurtă vor fi informați despre această decizie.

In termen de 13 zile de la expirarea  perioadei de depunere a dosarelor, lista scurta se va definitiva.

 

Lista scurtă
4. Depunerea declaraţiilor de intenţie Începând cu data de 14.12.2017, inclusiv și până la data de 28.12.2017, inclusiv Candidaţii nominalizaţi pe lista scurtă elaborează şi depun,  declaraţia de intenţie, la D.P.A.P.S. în plic inchis  şi sigilat, pe care se va menţiona: „Declarație de intenție pentru Consiliulul de Administraţie al SNTGN Transgaz SA Mediaş/ Nume şi Prenume candidat” (la sediul acestuia din Calea Victoriei, nr. 152, et.5, cam. 515) şi electronic (pe adresa de e-mail: comisietransgaz@economie.gov.ro), care va fi punctată în etapa de selecţie finală.
5. Selecţia finală Interviuri în perioada

9-12.01.2018

Candidaţii care au depus declaraţiile de intenţie participă la interviul de selecţie finală, în perioada 9-12.01.2018.

În această etapă se punctează competenţele şi trăsăurile candidaţilor, atât pe baza interviului cât şi a declaraţiei de intenţie. La final se elaborează lista ierarhizată a candidaţilor din care se vor face propunerile de nominalizare.

Propunerile de nominalizare

Toate aceste etape sunt eliminatorii.

Candidaţii vor fi informaţi în mod operativ şi transparent, telefonic şi pe e-mail,  de eventualele schimbări apărute în planul de derulare  a acestor etape, precum şi de rezultatele obţinute de fiecare dintre ei pe fiecare etapă a acestui proces.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

Candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate/cerinţe:

 1. au cetăţenie română sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau non-UE, cu condiţia să aibă domiciliul în România;
 2. utilizează la nivel minim C1 limba română;
 3. utilizează la nivel minim B2 o limbă de circulaţie internaţională (engleză, franceză, germană);
 4. sunt apţi din punct de vedere medical, au capacitate deplină de exerciţiu;
 5. pentru primul post de administrator (A1), sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată din domeniul tehnic şi ai(ale) altor studii în specialitate din domeniul competenţei postului (post-universitare, master, doctorat, post-doctorat);
 6. pentru al doilea post de administrator (A2), sunt absolvenţi(te) ai (ale) unui program de studii superioare de lungă durată şi ai(ale) altor studii în specialitate din domeniul competenţei postului (post-universitare, master, doctorat, post-doctorat);
 7. au cel puţin 10 ani de experienţă profesională şi cel puţin 5 ani de experienţă de conducere la nivel de top management, acumulată în cadrul unor companii publice sau private cu cel puţin 500 de angajaţi şi cu cifra de afaceri mai mare de 5 mil.euro sau echivalent; constituie avantaj experienţa anterioară în domeniul transportului de gaze naturale;
 8. nu se află în conflict de interese care să îi(le) facă incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei de administrator în Consiliul de Administraţie al Societăţii Naţionale de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A. Mediaş;
 9. nu au fost destituiţi(te) sau revocaţi(te) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau nu au avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimele 12 luni;
 10. nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, înfracţiuni de corupţie şi de serviciu, înfracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, înfracţiunii de fals, înfracţiunii contra patrimoniului, pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a fînanţării terorismului, cu modificările şi completările ulterioare, sau pentru înfracţiunile prevăzute de Legea nr. 85/2014 privînd procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei, sau orice alte antecedente penale;
 11. nu au făcut poliţie politică, aşa cum este aceasta definită prin lege;
 12. Îndeplinesc condiţiile prevăzute de legislaţia incidentă referitoare la calitatea de administrator;
 13. nu exercită concomitent mai mult de 3 mandate de administrator şi/sau membru al unui consiliu de supraveghere în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice conform art. 33 din OUG 109/2011 actualizată prin Legea nr. 111/2016 – declaraţie pe propria răspundere;
 14. reprezentanţii persoane fizice, desemnaţi ca reprezentanți ai persoanelor juridice nominalizate în CA TRANSGAZ, trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii;
 15. reprezentanţii persoane fizice, desemnaţi ca reprezentanți ai persoanei juridice nominalizate în CA TRANSGAZ trebuie să aibă contract cu persoana juridică nominalizată, încheiat cu cel puţin 3 luni anterior numirii în consiliul de administraţie Transgaz;
 16. în cazul în care relaţia contractuală dintre persoana juridică nominalizată şi reprezentantul acesteia încetează, va înceta automat şi contractul de mandat între Transgaz şi persoana juridică.

DEPUNEREA DOSARELOR DE CANDIDATURĂ

Dosarele de candidatură vor fi depuse în termen de 30 de zile calendaristice de la data apariţiei acestui anunţ, atât pe suport de hârtie, în plic închis şi sigilat, pe care se va menţiona: „Candidatură pentru Consiliulul de Administraţie al SNTGN Transgaz SA Mediaş/ Nume şi Prenume candidat” la sediul Pluri Consultants România SRL, din București, Bd. Barbu Văcărescu, nr. 164A, Complex Caro, sector 2, precum şi în format electronic, la adresa de e-mail 109@pluri.ro. Dosarele de candidatură pe suport de hârtie pot fi depuse personal sau pot fi trimise prin poştă sau curier la adresa mai-sus menţionată.

Mesajele e-mail de depunere a candidaturilor electronice, cât şi documentele ataşate vor conţine în mod obligatoriu numele şi prenumele candidatului şi denumirea societăţii (de exemplu „Candidatura CA Transgaz Nume_Prenume” sau „Transgaz CV Nume_Prenume” ).

DOCUMENTE NECESARE PENTRU DEPUNEREA CANDIDATURII

Dosarele de candidatură vor conţine în mod obligatoriu următoarele documente:

 1. Opis documente;
 2. Curriculum vitae în limba română, elaborat potrivit modelului comun european;
 3. Adeverinţă medicală;
 4. Cazier judiciar;
 5. Cazier fiscal;
 6. Copii:
 7. Copia actului de identitate;
 8. Copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate;
 9. Copia diplomei de licenţă sau echivalentă;
 10. Copia diplomei(lor) de master (dacă este cazul);
 11. Copii ale atestatelor de absolvire a programelor de studii post-universitare şi/sau a programelor de formare relevante absolvite;
 12. Copii ale documentelor care dovedesc experienţa profesională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverinţe eliberate de angajatori, etc.)
 13. Formulare:
 14. Cererea de înscriere;
 15. Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate.
 16. Acordul cu privire la obţinerea de date în vederea verificării informaţ
 17. Consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 18. Declaraţia de interese.

Modelele de formulare se găsesc  în anexă la prezentul anunț.

CRITERII DE SELECŢIE

Competenţe:

 • Competenţe specifice sectorului;
 • Competenţe profesionale de importanţă strategică / tehnică;
 • Competenţe de guvernanţă corporativă;
 • Competenţe sociale şi personale;
 • Experienţă pe plan naţional şi internaţional

Trăsături:

 • Integritate, reputaţie şi comportament etic;
 • Independenţă;
 • Expunere politică;
 • Dinamism, determinare;
 • Alinierea cu scrisoarea de aşteptări a acţionarilor

COMUNICAREA CU CANDIDAŢII

Pe întreg parcursul acestui proces de selecţie, comunicarea cu candidaţii se va face prin e-mail şi telefonic, de aceea este imperios necesar ca adresa de e-mail şi numărul de telefon trecute în CV să fie corecte.

Lista lungă, lista scurtă şi propunerile de nominalizare au caracter confidenţial şi nu vor fi publicate; rezultatele obţinute de candidaţi pe fiecare din etapele procesului de selecţie le vor fi comunicate acestora individual în modalitaţile descrise mai sus.

CONTESTAŢII

Legislaţia de guvernanţă corporativă aplicabilă inclusiv proceselor de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru posturile de administratori executivi şi neexecutivi nu prevede contestaţii. Totuşi, din dorinţa de a asigura maxima transparenţă a procesului de recrutare şi selecţie, vom răspunde prompt cererilor de clarificări formulate de către candidaţi, cu condiţia ca aceştia să solicite numai informaţii care se referă la candidatura lor şi care nu implică rezultatele obţinute de către ceilalţi candidaţi.

Eventualele cereri de clarificări se depun la fel ca şi dosarele de candidatură sau declaraţiile de intenţie, cu specificaţia pe plic „Cerere de clarificări privind rezultatele etapei de __(evaluare a dosarelor, sau selecţie initială sau selecţie finală) Transgaz_ Nume Prenume) iar documentul trimis prin e-mail va fi salvat cu titlul „Cerere clarificări Nume Prenume”.

Cererile de clarificări se depun în termen de maxim 24 de ore de la primirea rezultatelor şi li se va răspunde în cel mult de 3 zile lucrătoare, de la înregistrarea cererii.

Cererea de clarificări nu suspendă derularea procesului de selecție.

Anexă

Formulare proces de recurtare.